ติดต่อเรา

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท โคบอท เวิลด์ จำกัด

“ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบ ติดตั้งและบาํรุงรักษา ระบบการผลิตที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มโอกาสใน การแข่งขัน ทางธุรกิจ และ ลดของเสียใน กระบวนการผลิต”  

TOP